Opis użytkownika

1. มีแผนภูมิและกราฟเชิงโต้ตอบซึ่งสามารถเห็นได้ในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการกรองพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณมีความกระตือรือร้นที่จะซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ต้นทุนของฐานให้เงินทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นหลักประกันตัวอย่าง ที่นี่ DP Down Payment เพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ทันทียังคงมีสิทธิ์เต็มที่ในการทำกำไรจากความแตกต่างของความผันผวนของราคาในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การมีสมาธิอยู่กับแผนการซื้อขายของคุณและไม่หลงทาง
กลยุทธ์สำหรับตัวเลือกทวิภาคี,option คือ,iq คือ